Vilkår medlemskap


BETINGELSER FOR MEDLEMMER I TROMSØBADET KF

Alle medlemmer har selv ansvar for å gjøre seg kjent med og følge Tromsøbadets

medlemsvilkår og trivselsregler. Medlemsbetingelser og vilkår er nærmere spesifisert i din

medlemskontrakt og nedenfor. Trivselsreglene finner du på Tromsøbadet sin nettside og

oppslag i badet.

1.Generelle medlemsbetingelser

Medlemskap på Tromsøbadet kan tegnes av myndige personer som:

• Ikke har utestående gjeld tilknyttet tidligere medlemskap på Tromsøbadet

• Ikke tidligere har blitt utestengt fra Tromsøbadet

• Ikke har opptrådt klanderverdig i forbindelse med medlemskap ved Tromsøbadet

2. Medlem

Medlemskap kan tegnes av myndige personer over 18 år.

Personer som ikke er myndige kan inngå medlemskap hos Tromsøbadet, under forutsetning

av at en foresatt inngår avtalen. Den foresatte vil være juridisk ansvarlig for medlemskapet,

herunder bli holdt ansvarlig for alle betalinger tilknyttet medlemskapet.

• Alle medlemskap er personlige og gjelder til det utløper/sies opp skriftlig.

• Medlemskap kan ikke overdras eller benyttes av andre enn medlemmet.

• Medlemmene er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte anleggets

ulike fasiliteter.

Bindingstid

Tromsøbadet tilbyr medlemskap med ulike bindingstid. Bindingstid betyr at du må betale

månedlige medlemsavgifter tilsvarende bindingstiden før medlemskapet kan sies opp. Dette

er noe du avtaler når du inngår medlemskapet. Dersom du sier opp etter at bindingstiden

har utløpt, vil det være en oppsigelsestid. Har du valgt et medlemskap uten binding, vil det

fremdeles være en oppsigelsestid.

• Medlemskap i Tromsøbadet er et løpende avtaleforhold, uavhengig av bindingstid.

• Medlemskapet løper dermed videre etter utløp av avtalt bindingstid og frem til

medlemskapet sies opp skriftlig.

3. Medlemskort / Armbånd

Alle medlemmer skal ha egne adgangsbånd som medbringes når en er i anlegget.

Armbåndet er identifikator for å gi deg adgang og nøkkel til å låse og åpne skap i garderobe.

Armbånd utleveres første dag i resepsjonen på Tromsøbadet.

Du plikter å registrere deg ved ankomst.

Gebyr for glemt adgangsbånd er kr 50.

Erstatning av mistet adgangsbånd er kr 153,-

Medlemskapet på Tromsøbadet er personlig, og adgangsarmebåndet skal ikke

overlates/lånes til andre. Medlemskapet kan etter en slik hendelse bli avsluttet uten

ytterligere varsel, og innbetalt start- og treningsavgift vil ikke bli refundert.3.1 Adgang

Medlemmer på Tromsøbadet kan som hovedregel benytte hele tilbudet i den delen av

Tromsøbadet de har tegnet medlemskap for. På forvarsel vil tilbudet og åpningstiden kunne

være begrenset.

Medlemskapet gir tilgang til Tromsøbadet i badets åpningstid, eller for den tiden

medlemskapet ditt gjelder, og for den perioden du har tegnet medlemskap for.

3.1 Vilkår særskilt for «morgenbad»

Medlemskapet «morgenbad» gir tilgang til Tromsøbadet mellom 06:15-08:00 i normale

ukedager. Høytider og helligdager gis normalt ikke tilgang.

I perioder som skoleferier vil det være forskjøvet tilgjengelighet.

4. Betalingsbetingelser

4.1 Generelle vilkår

Medlemskap betales forskuddsvis den 20. i hver måned. Ved oppstart betalers inneværende måned

samt den påfølgende måneden kontant ved innmelding.

4.2. Priser

Tromsøbadets til enhver tid gjeldende medlemskap, konsepter og tilleggstjenester med

tilhørende beskrivelser og priser, fremkommer på vår nettside.

4.3 Betalingsmåter

Avtalegiro:

Medlemmer som velger avtalegiro som betalingsmåte betaler inneværende måned samt den

påløpende måneden kontant ved innmelding jf. Pkt. 4.1. Deretter trekkes avtalt beløp

forskuddsvis den 20. i hver måned. Du er selv ansvarlig for å undertegne avtale om

avtalegiro i din nettbank så fort som mulig etter du er registrert som medlem. Medlemmet

må til enhver tid påse at angitt beløpsgrense dekker fakturabeløpet samt påse at betaling

utføres innen forfall.

Dersom du ikke aktiverer avtalegiro i din bank, vil faktura bli tilsendt med fakturagebyr.

Kontant:

Medlemmer kan velge kontant betaling som betalingsmåte, der en betaler ut hele perioden

ved innmelding. Medlemskapet vil da utløpe ved avtaleperiodens slutt og medlemskap løper

ikke automatisk videre.

4.4 Forsinket innbetaling

Dersom medlemmet ikke betaler innen forfall, uavhengig av betalingsmetode, vil det bli

utstedt inkassovarsel med ny forfallsdato. Ved forsinket betaling vil Tromsøbadet kunne

kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven, forsinkelsesrenteloven og annen

gjeldende lovgivning.

Dersom medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar betalingspåminnelse,

inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på

fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling.

Det er én måneds oppsigelse fra og med 01. i påfølgende måned. Alle avtaletrekk så lenge

medlemskapet varer er herved varslet.

4.5 Indeks regulering

Tromsøbadet forbeholder seg retten til å indeksregulere månedlig trekkbeløp uten å varsle

særskilt om dette. Prisjustering kan likevel ikke iverksettes før etter bindingstiden er utløpt,

og vil bli foretatt ved årsskifte.

4.6 Prisgaranti

Prisgarantien gjelder i bindingstiden.

Ved opphør av bindingstiden justeres månedsprisen til gjeldende ordinær pris for din type

medlemskap. Tromsøbadet forbeholder seg retten til å kunne korrigere til gjeldende ordinær

pris for din type medlemskap, også i prisgarantiperiode dersom det viser seg at grunnlag for

avtalt pris ikke stemmer eller dersom grunnlaget for avtalt pris bortfaller.

4.7 Opplysningsplikt

Medlemmer har opplysningsplikt ved endring/ opphør av kriterier for rabatterte

medlemskap:

Dersom spesielle krav som var oppfylt ved inngåelse av medlemskap, opphører eller endrer

seg underveis i medlemskapet er man pliktig å opplyse Tromsøbadet om dette. For eksempel

er en person som er student når medlemskap tegnes hos Tromsøbadet pliktig å opplyse

dersom han/ hun i medlemsperioden ikke lenger er student med gyldig bevis. Medlemmer

skal i denne sammenheng kunne fremlegge gyldig dokumentasjon på oppfordring fra

Tromsøbadet. Eks. gyldig studentbevis, ansettelsesbevis etc.

Tromsøbadet vil dermed sørge for å endre medlemskapet til korrekt type og pris. Ved grov

uaktsomhet på dette punkt vil Tromsøbadet kunne endre betingelsene med tilbakevirkende

kraft (For eksempel ved at man unnlater å opplyse om endringer som har skjedd for mer enn

3 måneder siden).

Dersom ikke annet er avtalt vil det tilkomme et oppstarts gebyr på kr 153,- som inkluderer

adgangsarmbånd. Foreldre skal være betaler for barn/ungdom under 18år.

5. Frys av medlemskap

Det gis anledning til frysing av medlemskap fra 1-12 måneder, pris kr 99,- pr. mnd. Min. 1

mnd. Maks 12 mnd. Dersom medlemskapet fryses i bindingstiden, forskyves bindingstiden

tilsvarende fryseperioden.

For de tilfeller hvor medlemskapet fortsatt er underlagt bindingstid, vil denne forlenges med

det antall dager som er fastsatt som fryseperiode.

Tromsøbadet vil ikke kreve medlemmet for medlemsavgift i fryseperioden, men allerede

utsendte/produsert faktura betales, neste innbetaling vil dermed forskyves tilsvarende

periode for frysing. Betalingsfri periode og fryseperiode er av faktureringsårsaker ikke

nødvendigvis sammenfallene.

Dersom medlemmet avslutter medlemskapet underveis i fryseperioden gjelder dermed én

(1) måneds oppsigelsestid etter avsluttet fryseperiode. Oppsigelsen trer i kraft etter utløpet

av påfølgende måned.

6. Oppsigelse og endring av medlemsavtalen

Medlemskapet kan avsluttes når medlemmet ønsker, men vil som et minimum løpe ut

bindingstiden.

Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold.

Oppsigelsestiden er da én (1) måned, og oppsigelsen trer i kraft etter utløpet av påfølgende

måned.

Oppsigelse av medlemskap som fortsatt er innenfor bindingstiden vil dermed tre i kraft først

ved bindingstidens utløp.

6.1 Angrefrist

Dersom du har kjøpt tjenester av Tromsøbadet ved fjernsalg, herunder telefonsalg eller

netthandel eller utenfor fast forretningslokale, og likevel ikke ønsker denne, har du angrerett

i 14 dager etter at Tromsøbadet har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.

7. Administrasjon av medlemskapet

Som medlem på Tromsøbadet administrer du selv ditt eget medlemskap på ‘min side’. Dette

betyr at du selv må logge deg inn på min side dersom du ønsker å endre personopplysninger,

avslutte medlemskapet etc.

Du vil ved frysing eller avslutning av medlemskap, motta en kvittering på e-post med

bekreftelse på utført ønske.

Du er ansvarlig for å holde dine medlemsopplysninger oppdatert til enhver tid. Du har

tilgang til å endre dem på min side. Tromsøbadet fraskriver seg ansvar for feil i opplysninger

du har registrert.

Medlemmet kan til enhver tid oppgradere sitt medlemskap for å få økt tilgang og tilleggstjenester i

samsvar med Tromsøbadet´ til enhver tid gjeldende tilbud. Oppgraderinger trer i kraft med

umiddelbar virkning.

Medlemmet kan til enhver tid nedgradere sitt medlemskap for å redusere tilgang og tilleggstjenester.

Nedgraderinger trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned.

Medlemmer som innehar et medlemskap som Tromsøbadet ikke lenger tilbyr, vil ved endring av

medlemskap, bli overført til Tromsøbadet´ til enhver tid gjeldende medlemskapsstruktur.

8. Rabattordninger

8.1 Studenter

Studenter tilbys den til enhver tid gjeldende rabattsats ved tegning av medlemskap.

Studentrabatten forutsetter at personen ved innmelding, og deretter årlig, fremviser gyldig

studentdokumentasjon. Studentrabatten gjelder frem til og med fylte 33 år. Fra og med fylte

34 år opphører retten til studentrabatt, uavhengig av om medlemmet fortsatt er i besittelse

av gyldig studentdokumentasjon. Når vilkårene for studentrabatt ikke lenger er til stede, vil

månedlig medlemsavgift oppjusteres til listepris. Medlemskapet vil deretter løpe videre frem

til medlemmet aktivt benytter seg av sin oppsigelsesadgang.

8.2 Bedrifter

Medlemmer som er registrert med en bedriftsavtale kan ha rett til rabattert pris i henhold til

særskilt avtale mellom Tromsøbadet og den aktuelle bedrift, så lenge Medlemmet er ansatt i

bedriften. Medlemmet plikter å varsle Tromsøbadet dersom Medlemmets arbeidsforhold

opphører. Når vilkårene for aktuelle bedriftsavtale ikke lenger er til stede vil månedlig

medlemsavgift justeres til korrekt bedriftsabonnement. Dersom arbeidsforholdet opphører,

vil månedlig medlemsavgift oppjusteres til listepris. Medlemskapet vil deretter løpe videre

frem til Medlemmet aktivt benytter seg av sin oppsigelsesadgang.

8.3 Honnør

Personer fra og med fylte 67 år, og de som fremviser gyldig honnørbevis tilbys den til enhver

tid gjeldende rabattsats ved tegning av medlemskap.

8.4 Barn

Personer fra og med fylte 4 år til og med 16 år tilbys banepris den til enhver tid gjeldende

rabattsats ved tegning av medlemskap. Fra og med fylte 17 år vil månedlig medlemsavgift

oppjusteres i henhold til de vilkår som gjelder for ordinært medlemskap. Medlemskapet vil

deretter løpe videre frem til Medlemmet aktivt benytter seg av sin oppsigelsesadgang.

8.5 Familie

Tromsøbadet gir 50% rabatt fra 3. medlemskap. Rabatten innvilges når samme kjernefamilie

i samme husstand (maks 2 generasjoner) inngår medlemskap. Det forutsettes at det er

foreldre / foresatt med barn som bor hjemme hos foresatte.

9. Tromsøbadet’ rettigheter

Tromsøbadet og tilhørende svømme- og stupeanlegg skal til enhver tid opprettholde høy

kvalitet, slik at du som medlem kan gjeste oss under de beste forhold. For å kunne utføre

nødvendig vedlikehold forbeholder Tromsøbadet seg retten til å stenge anlegget når dette er

nødvendig. Tilbudet vil så langt det lar seg gjøre opprettholdes delvis i form av å holde åpent

de bassenger som er mulig.

Tromsøbadet forbeholder seg retten til å sperre eller si opp medlemskap ved mislighold av

medlemsvilkårene.

Tromsøbadet har rett til å endre medlemsvilkårene. Dersom endringene er av en viss

betydning for medlemmet, eller til medlemmets ugunst, skal Tromsøbadet varsle

medlemmene før endringene trer i kraft.

Tromsøbadet og tilhørende svømme- og stupeanlegg har årlige stevner, under disse

stevnene forbeholder Tromsøbadet seg retten til å holde delvis eller helt stengt. Varsel om

stenging vil være slått opp på nett, sosiale medier, synlig anlegg og på epost/sms om

nødvendig.

10. Sikkerhet

All ferdsel og aktivitet på anlegget skjer på eget ansvar.

Tromsøbadet fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer og gjenstander som

følge av opphold i anlegget. Herunder gjelder tap og skader på personlige gjenstander. Alle

besøkende har selv ansvar for å gjøre seg kjent med og følge våre til enhver tid gjeldende

Trivselsregler.

I tilfeller der medlemmer tar med barn i anlegget bærer vedkommende selv ansvar for

barnas sikkerhet.

11. Nulltoleranse for doping på Tromsøbadet

Som medlem forplikter du å gjøre deg kjent med Tromsøbadets retningslinjer for håndtering

av- og holdning til doping:

Tromsøbadet har en nulltoleranse for bruk, oppbevaring og distribusjon av

dopingpreparater. Dette gjelder både medlemmer, ansatte og andre som utfører arbeid for

Tromsøbadet.

Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter

Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av dopingmidler på Tromsøbadet kan bli politianmeldt.

12. Personvern

Våre retningslinjer for oppbevaring og behandling av informasjon om våre medlemmer er

iht. GDPR forordningen. I vår personvernerklæring for kunder kan du lese mer om hva slags

informasjon du legger igjen hos oss, hva det brukes til, og dine rettigheter knyttet til dette.