Vilkår medlemskap


BETINGELSER FOR MEDLEMMER I TROMSØBADET KF

Alle medlemmer har selv ansvar for å gjøre seg kjent med og følge Tromsøbadets medlemsvilkår og trivselsregler. Medlemsbetingelser og vilkår er nærmere spesifisert i din medlemskontrakt og nedenfor. Trivselsreglene finner du på Tromsøbadet sin nettside og oppslag i badet.

1. Generelle medlemsbetingelser

Medlemskap på Tromsøbadet kan tegnes av myndige personer som:

• Ikke har utestående gjeld tilknyttet tidligere medlemskap på Tromsøbadet

• Ikke tidligere har blitt utestengt fra Tromsøbadet

• Ikke har opptrådt klanderverdig i forbindelse med medlemskap ved Tromsøbadet

2. Medlem

Medlemskap kan tegnes av myndige personer over 18 år. Personer som ikke er myndige kan inngå medlemskap hos Tromsøbadet, under forutsetning av at en foresatt inngår avtalen. Den foresatte vil være juridisk ansvarlig for medlemskapet, herunder bli holdt ansvarlig for alle betalinger tilknyttet medlemskapet.

• Alle medlemskap er personlige og gjelder til det utløper/sies opp skriftlig.

• Medlemskap kan ikke overdras eller benyttes av andre enn medlemmet.

• Medlemmene er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte anleggets ulike fasiliteter.

Bindingstid

Tromsøbadet tilbyr medlemskap med ulike bindingstid. Bindingstid betyr at du må betale månedlige medlemsavgifter tilsvarende bindingstiden før medlemskapet kan sies opp. Dette er noe du avtaler når du inngår medlemskapet. Dersom du sier opp etter at bindingstiden har utløpt, vil det være en oppsigelsestid. Har du valgt et medlemskap uten binding, vil det fremdeles være en oppsigelsestid.

• Medlemskap i Tromsøbadet er et løpende avtaleforhold, uavhengig av bindingstid.

• Medlemskapet løper dermed videre etter utløp av avtalt bindingstid og frem til medlemskapet sies opp skriftlig.

3. Medlemskort / Armbånd

Alle medlemmer skal ha egne adgangsbånd som medbringes når en er i anlegget. Armbåndet er identifikator for å gi deg adgang og nøkkel til å låse og åpne skap i garderobe. Armbånd utleveres første dag i resepsjonen på Tromsøbadet. Du plikter å registrere deg ved ankomst.

Gebyr for glemt adgangsbånd er kr 50.

Erstatning av mistet adgangsbånd er kr 153,-

Medlemskapet på Tromsøbadet er personlig, og adgangsarmebåndet skal ikke overlates/lånes til andre. Medlemskapet kan etter en slik hendelse bli avsluttet uten ytterligere varsel, og innbetalt start- og treningsavgift vil ikke bli refundert.3.1 Adgang Medlemmer på Tromsøbadet kan som hovedregel benytte hele tilbudet i den delen av Tromsøbadet de har tegnet medlemskap for. På forvarsel vil tilbudet og åpningstiden kunne være begrenset. Medlemskapet gir tilgang til Tromsøbadet i badets åpningstid, eller for den tiden medlemskapet ditt gjelder, og for den perioden du har tegnet medlemskap for.

3.1 Vilkår særskilt for «morgenbad»

Medlemskapet «morgenbad» gir tilgang til Tromsøbadet mellom 06:15-08:00 i normale ukedager. Høytider og helligdager gis normalt ikke tilgang. I perioder som skoleferier vil det være forskjøvet tilgjengelighet.

4. Betalingsbetingelser

4.1 Generelle vilkår

Medlemskap betales forskuddsvis den 20. i hver måned. Ved oppstart betalers inneværende måned samt den påfølgende måneden kontant ved innmelding.

4.2. Priser

Tromsøbadets til enhver tid gjeldende medlemskap, konsepter og tilleggstjenester med tilhørende beskrivelser og priser, fremkommer på vår nettside.

4.3 Betalingsmåter

Avtalegiro:

Medlemmer som velger avtalegiro som betalingsmåte betaler inneværende måned samt den påløpende måneden kontant ved innmelding jf. Pkt. 4.1. Deretter trekkes avtalt beløp forskuddsvis den 20. i hver måned. Du er selv ansvarlig for å undertegne avtale om avtalegiro i din nettbank så fort som mulig etter du er registrert som medlem. Medlemmet må til enhver tid påse at angitt beløpsgrense dekker fakturabeløpet samt påse at betaling utføres innen forfall. Dersom du ikke aktiverer avtalegiro i din bank, vil faktura bli tilsendt med fakturagebyr.

Kontant:

Medlemmer kan velge kontant betaling som betalingsmåte, der en betaler ut hele perioden ved innmelding. Medlemskapet vil da utløpe ved avtaleperiodens slutt og medlemskap løper ikke automatisk videre.

4.4 Forsinket innbetaling

Dersom medlemmet ikke betaler innen forfall, uavhengig av betalingsmetode, vil det bli utstedt inkassovarsel med ny forfallsdato. Ved forsinket betaling vil Tromsøbadet kunne kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven, forsinkelsesrenteloven og annen gjeldende lovgivning. Dersom medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar betalingspåminnelse, inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling. Det er én måneds oppsigelse fra og med 01. i påfølgende måned. Alle avtaletrekk så lenge medlemskapet varer er herved varslet.

4.5 Indeks regulering

Tromsøbadet forbeholder seg retten til å indeksregulere månedlig trekkbeløp uten å varsle særskilt om dette. Prisjustering kan likevel ikke iverksettes før etter bindingstiden er utløpt, og vil bli foretatt ved årsskifte.

4.6 Prisgaranti

Prisgarantien gjelder i bindingstiden. Ved opphør av bindingstiden justeres månedsprisen til gjeldende ordinær pris for din type medlemskap. Tromsøbadet forbeholder seg retten til å kunne korrigere til gjeldende ordinær pris for din type medlemskap, også i prisgarantiperiode dersom det viser seg at grunnlag for avtalt pris ikke stemmer eller dersom grunnlaget for avtalt pris bortfaller.

4.7 Opplysningsplikt

Medlemmer har opplysningsplikt ved endring/ opphør av kriterier for rabatterte medlemskap:

Dersom spesielle krav som var oppfylt ved inngåelse av medlemskap, opphører eller endrer seg underveis i medlemskapet er man pliktig å opplyse Tromsøbadet om dette.

For eksempel er en person som er student når medlemskap tegnes hos Tromsøbadet pliktig å opplyse dersom han/ hun i medlemsperioden ikke lenger er student med gyldig bevis.

Medlemmer skal i denne sammenheng kunne fremlegge gyldig dokumentasjon på oppfordring fra Tromsøbadet. Eks. gyldig studentbevis, ansettelsesbevis etc.

Tromsøbadet vil dermed sørge for å endre medlemskapet til korrekt type og pris. Ved grov uaktsomhet på dette punkt vil Tromsøbadet kunne endre betingelsene med tilbakevirkende kraft (For eksempel ved at man unnlater å opplyse om endringer som har skjedd for mer enn 3 måneder siden).

Dersom ikke annet er avtalt vil det tilkomme et oppstarts gebyr på kr 153,- som inkluderer adgangsarmbånd. Foreldre skal være betaler for barn/ungdom under 18år.

5. Frys av medlemskap

Det gis anledning til frysing av medlemskap fra 1-12 måneder, pris kr 99,- pr. mnd. Min. 1 mnd. Maks 12 mnd. Dersom medlemskapet fryses i bindingstiden, forskyves bindingstiden tilsvarende fryseperioden. Medlemmer som kan fremvise gyldig legeerklæring (ikke sykemelding) for fryseperioden, vil ikke måtte betale gebyret knyttet til frysingen. Legeerklæringen sendes per e-post til info@tromsobadet.no.

For de tilfeller hvor medlemskapet fortsatt er underlagt bindingstid, vil denne forlenges med det antall dager som er fastsatt som fryseperiode.

Tromsøbadet vil ikke kreve medlemmet for medlemsavgift i fryseperioden, men allerede utsendte/produsert faktura betales, neste innbetaling vil dermed forskyves tilsvarende periode for frysing. Betalingsfri periode og fryseperiode er av faktureringsårsaker ikke nødvendigvis sammenfallene.

Dersom medlemmet avslutter medlemskapet underveis i fryseperioden gjelder dermed én (1) måneds oppsigelsestid etter avsluttet fryseperiode. Oppsigelsen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned.

6. Oppsigelse og endring av medlemsavtalen

Medlemskapet kan avsluttes når medlemmet ønsker, men vil som et minimum løpe ut bindingstiden.

Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold.

Oppsigelsestiden er da én (1) måned, og oppsigelsen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned.

Oppsigelse av medlemskap som fortsatt er innenfor bindingstiden vil dermed tre i kraft først ved bindingstidens utløp.

6.1 Angrefrist

Dersom du har kjøpt tjenester av Tromsøbadet ved fjernsalg, herunder telefonsalg eller netthandel eller utenfor fast forretningslokale, og likevel ikke ønsker denne, har du angrerett i 14 dager etter at Tromsøbadet har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.

7. Administrasjon av medlemskapet

Som medlem på Tromsøbadet administrer du selv ditt eget medlemskap på ‘min side’. Dette betyr at du selv må logge deg inn på min side dersom du ønsker å endre personopplysninger, avslutte medlemskapet etc.

Du vil ved frysing eller avslutning av medlemskap, motta en kvittering på e-post med bekreftelse på utført ønske.

Du er ansvarlig for å holde dine medlemsopplysninger oppdatert til enhver tid. Du har tilgang til å endre dem på min side. Tromsøbadet fraskriver seg ansvar for feil i opplysninger du har registrert.

Medlemmet kan til enhver tid oppgradere sitt medlemskap for å få økt tilgang og tilleggstjenester i samsvar med Tromsøbadet´ til enhver tid gjeldende tilbud. Oppgraderinger trer i kraft med umiddelbar virkning.

Medlemmet kan til enhver tid nedgradere sitt medlemskap for å redusere tilgang og tilleggstjenester.

Nedgraderinger trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned.

Medlemmer som innehar et medlemskap som Tromsøbadet ikke lenger tilbyr, vil ved endring av medlemskap, bli overført til Tromsøbadet´ til enhver tid gjeldende medlemskapsstruktur.

8. Rabattordninger

8.1 Studenter

Studenter tilbys den til enhver tid gjeldende rabattsats ved tegning av medlemskap.

Studentrabatten forutsetter at personen ved innmelding, og deretter årlig, fremviser gyldig studentdokumentasjon. Studentrabatten gjelder frem til og med fylte 33 år. Fra og med fylte

34 år opphører retten til studentrabatt, uavhengig av om medlemmet fortsatt er i besittelse av gyldig studentdokumentasjon. Når vilkårene for studentrabatt ikke lenger er til stede, vil månedlig medlemsavgift oppjusteres til listepris. Medlemskapet vil deretter løpe videre frem til medlemmet aktivt benytter seg av sin oppsigelsesadgang.

8.2 Bedrifter

Medlemmer som er registrert med en bedriftsavtale kan ha rett til rabattert pris i henhold til særskilt avtale mellom Tromsøbadet og den aktuelle bedrift, så lenge Medlemmet er ansatt i bedriften. Medlemmet plikter å varsle Tromsøbadet dersom Medlemmets arbeidsforhold opphører. Når vilkårene for aktuelle bedriftsavtale ikke lenger er til stede vil månedlig medlemsavgift justeres til korrekt bedriftsabonnement. Dersom arbeidsforholdet opphører, vil månedlig medlemsavgift oppjusteres til listepris. Medlemskapet vil deretter løpe videre frem til Medlemmet aktivt benytter seg av sin oppsigelsesadgang.

8.3 Honnør

Personer fra og med fylte 67 år, og de som fremviser gyldig honnørbevis tilbys den til enhver tid gjeldende rabattsats ved tegning av medlemskap.

8.4 Barn

Personer fra og med fylte 4 år til og med 16 år tilbys banepris den til enhver tid gjeldende rabattsats ved tegning av medlemskap. Fra og med fylte 17 år vil månedlig medlemsavgift oppjusteres i henhold til de vilkår som gjelder for ordinært medlemskap. Medlemskapet vil deretter løpe videre frem til Medlemmet aktivt benytter seg av sin oppsigelsesadgang.

8.5 Familie

Tromsøbadet gir 50% rabatt fra 3. medlemskap. Rabatten innvilges når samme kjernefamilie i samme husstand (maks 2 generasjoner) inngår medlemskap. Det forutsettes at det er foreldre / foresatt med barn som bor hjemme hos foresatte.

9. Tromsøbadet’ rettigheter

Tromsøbadet og tilhørende svømme- og stupeanlegg skal til enhver tid opprettholde høy kvalitet, slik at du som medlem kan gjeste oss under de beste forhold. For å kunne utføre nødvendig vedlikehold forbeholder Tromsøbadet seg retten til å stenge anlegget når dette er nødvendig. Tilbudet vil så langt det lar seg gjøre opprettholdes delvis i form av å holde åpent de bassenger som er mulig.

Tromsøbadet forbeholder seg retten til å sperre eller si opp medlemskap ved mislighold av medlemsvilkårene.

Tromsøbadet har rett til å endre medlemsvilkårene. Dersom endringene er av en viss betydning for medlemmet, eller til medlemmets ugunst, skal Tromsøbadet varsle medlemmene før endringene trer i kraft.

Tromsøbadet og tilhørende svømme- og stupeanlegg har årlige stevner, under disse stevnene forbeholder Tromsøbadet seg retten til å holde delvis eller helt stengt. Varsel om stenging vil være slått opp på nett, sosiale medier, synlig anlegg og på epost/sms om nødvendig.

10. Sikkerhet

All ferdsel og aktivitet på anlegget skjer på eget ansvar. Tromsøbadet fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer og gjenstander som følge av opphold i anlegget. Herunder gjelder tap og skader på personlige gjenstander.

Alle besøkende har selv ansvar for å gjøre seg kjent med og følge våre til enhver tid gjeldende Trivselsregler.

I tilfeller der medlemmer tar med barn i anlegget bærer vedkommende selv ansvar for barnas sikkerhet.

11. Nulltoleranse for doping på Tromsøbadet

Som medlem forplikter du å gjøre deg kjent med Tromsøbadets retningslinjer for håndtering av- og holdning til doping:

Tromsøbadet har en nulltoleranse for bruk, oppbevaring og distribusjon av dopingpreparater. Dette gjelder både medlemmer, ansatte og andre som utfører arbeid for Tromsøbadet.

Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av dopingmidler på Tromsøbadet kan bli politianmeldt.

12. Personvern

Våre retningslinjer for oppbevaring og behandling av informasjon om våre medlemmer er iht. GDPR forordningen. I vår personvernerklæring for kunder kan du lese mer om hva slags informasjon du legger igjen hos oss, hva det brukes til, og dine rettigheter knyttet til dette.

Vilkårene er revidert 06.02.2024

BETINGELSER FOR MEDLEMMER I PULS TROMSØBADET

Alle medlemmer har selv ansvar for å gjøre seg kjent med og følge Puls Tromsøbadets medlemsvilkår og trivselsregler. Medlemsbetingelser og vilkår er nærmere spesifisert i din medlemskontrakt og nedenfor. Trivselsreglene finner du på vår hjemmeside og oppslag i treningssenteret.

1.Generelle medlemsbetingelser

Medlemskap i Puls Tromsøbadet kan tegnes av myndige personer som:

• Ikke har utestående gjeld tilknyttet tidligere medlemskap ved Puls Tromsøbadet

• Ikke tidligere har blitt utestengt fra Puls Tromsøbadet

• Ikke har opptrådt klanderverdig i forbindelse med medlemskap ved Puls Tromsøbadet

2. Medlem

Medlemskap kan tegnes av myndige personer over 18 år.

Personer over 15 år, som ikke er myndige, kan inngå medlemskap hos Puls Tromsøbadet, under forutsetning av at en foresatt inngår avtalen. Den foresatte vil være juridisk ansvarlig for medlemskapet, herunder bli holdt ansvarlig for alle betalinger tilknyttet medlemskapet.

• Alle medlemskap er personlige og gjelder til det utløper/sies opp skriftlig.

• Medlemskap kan ikke overdras eller benyttes av andre enn medlemmet.

• Medlemmene er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte anleggets ulike fasiliteter.

2.1 Bindingstid

Puls Tromsøbadet tilbyr medlemskap med ulike bindingstid. Bindingstid betyr at du må betale månedlige medlemsavgifter tilsvarende bindingstiden før medlemskapet kan sies opp. Dette er noe du avtaler når du inngår medlemskapet. Dersom du sier opp etter at bindingstiden har utløpt, vil det være en oppsigelsestid. Har du valgt et medlemskap uten binding, vil det fremdeles være en

oppsigelsestid.

• Medlemskap i Puls Tromsøbadet er et løpende avtaleforhold, uavhengig av bindingstid.

• Medlemskapet løper dermed videre etter utløp av avtalt bindingstid og frem til medlemskapet sies opp skriftlig.

3. Adgang

Medlemmer på Puls Tromsøbadet kan som hovedregel benytte hele treningssenteret. På forvarsel vil tilbudet og åpningstiden kunne være begrenset. 4-6 dager i året vil tilbudet være begrenset eller ikke tilgjengelig i forbindelse med større mesterskap i bassenganlegget.

Medlemskapet gir tilgang til Puls Tromsøbadet i vår åpningstid, eller for den tiden medlemskapet ditt gjelder, og for den perioden du har tegnet medlemskap for.

4. Betalingsbetingelser

4.1 Generelle vilkår

Medlemskap betales forskuddsvis den 20. i hver måned. Ved oppstart betalers inneværende måned samt den påfølgende måneden kontant ved innmelding.

4.2. Priser

Puls Tromsøbadets til enhver tid gjeldende medlemskap, konsepter og tilleggstjenester med tilhørende beskrivelser og priser, fremkommer på vår nettside.

4.3 Betalingsmåter

Avtalegiro:

Medlemmer som velger avtalegiro som betalingsmåte betaler inneværende måned samt den påløpende måneden kontant ved innmelding jf. Pkt. 4.1. Deretter trekkes avtalt beløp forskuddsvis den 20. i hver måned. Du er selv ansvarlig for å undertegne avtale om avtalegiro i din nettbank så fort som mulig etter du er registrert som medlem. Medlemmet må til enhver tid påse at angitt beløpsgrense dekker fakturabeløpet samt påse at betaling utføres innen forfall.

Dersom du ikke aktiverer avtalegiro i din bank, vil faktura bli tilsendt med fakturagebyr.

4.4 Forsinket innbetaling

Dersom medlemmet ikke betaler innen forfall, uavhengig av betalingsmetode, vil det bli utstedt inkassovarsel med ny forfallsdato. Ved forsinket betaling vil Puls Tromsøbadet kunne kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven, forsinkelsesrenteloven og annen gjeldende lovgivning.

Dersom medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar betalingspåminnelse, inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling.

Det er én måneds oppsigelse fra og med 01. i påfølgende måned. Alle avtaletrekk så lenge medlemskapet varer er herved varslet.

4.5 Indeks regulering

Puls Tromsøbadet forbeholder seg retten til å indeksregulere månedlig trekkbeløp uten å varsle særskilt om dette. Prisjustering kan likevel ikke iverksettes før etter bindingstiden er utløpt, og vil bli foretatt ved årsskifte.

4.6 Prisgaranti

Prisgarantien gjelder i bindingstiden.

Ved opphør av bindingstiden justeres månedsprisen til gjeldende ordinær pris for din type medlemskap. Puls Tromsøbadet forbeholder seg retten til å kunne korrigere til gjeldende ordinær pris for din type medlemskap, også i prisgarantiperiode dersom det viser seg at grunnlag for avtalt pris ikke stemmer eller dersom grunnlaget for avtalt pris bortfaller.

4.7 Opplysningsplikt

Medlemmer har opplysningsplikt ved endring/ opphør av kriterier for rabatterte medlemskap:

Dersom spesielle krav som var oppfylt ved inngåelse av medlemskap, opphører eller endrer seg underveis i medlemskapet er man pliktig å opplyse Puls Tromsøbadet om dette. Medlemmer skal i denne sammenheng kunne fremlegge gyldig dokumentasjon på oppfordring fra Puls Tromsøbadet. Puls Tromsøbadet vil dermed sørge for å endre medlemskapet til korrekt type og pris. Ved grov uaktsomhet på dette punkt vil Puls

Tromsøbadet kunne endre betingelsene med tilbakevirkende kraft (For eksempel ved at man unnlater å opplyse om endringer som har skjedd for mer enn 3 måneder siden).

5. Frys av medlemskap

Det gis anledning til frysing av medlemskap fra 1-12 måneder, pris kr 99,- pr. mnd. Min. 1 mnd. Maks 12 mnd. Dersom medlemskapet fryses i bindingstiden, forskyves bindingstiden tilsvarende fryseperioden. Medlemmer som kan fremvise gyldig legeerklæring (ikke sykemelding) for fryseperioden, vil ikke måtte betale gebyret knyttet til frysingen. Legeerklæringen sendes per e-post til info@tromsobadet.no

For de tilfeller hvor medlemskapet fortsatt er underlagt bindingstid, vil denne forlenges med det antall dager som er fastsatt som fryseperiode.

Puls Tromsøbadet vil ikke kreve medlemmet for medlemsavgift i fryseperioden, men allerede utsendte/produsert faktura betales, neste innbetaling vil dermed forskyves tilsvarende periode for frysing. Betalingsfri periode og fryseperiode er av faktureringsårsaker ikke nødvendigvis sammenfallene.

Dersom medlemmet avslutter medlemskapet underveis i fryseperioden gjelder dermed én

(1) måneds oppsigelsestid etter avsluttet fryseperiode. Oppsigelsen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned.

6. Oppsigelse og endring av medlemsavtalen

Medlemskapet kan avsluttes når medlemmet ønsker, men vil som et minimum løpe ut bindingstiden.

Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold.

Oppsigelsestiden er da én (1) måned, og oppsigelsen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned.

Oppsigelse av medlemskap som fortsatt er innenfor bindingstiden vil dermed tre i kraft først ved bindingstidens utløp.

6.1 Angrefrist

Dersom du har kjøpt tjenester av Puls Tromsøbadet ved fjernsalg, herunder telefonsalg eller netthandel eller utenfor fast forretningslokale, og likevel ikke ønsker denne, har du angrerett i 14 dager etter at Puls Tromsøbadet har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.

7. Administrasjon av medlemskapet

Som medlem på Puls Tromsøbadet administrer du selv ditt eget medlemskap på ‘min side’.

Dette betyr at du selv må logge deg inn på min side dersom du ønsker å endre personopplysninger etc.

Du vil ved frysing eller avslutning av medlemskap, motta en kvittering på e-post med bekreftelse på utført ønske.

Du er ansvarlig for å holde dine medlemsopplysninger oppdatert til enhver tid. Du har tilgang til å endre dem på min side. Puls Tromsøbadet fraskriver seg ansvar for feil i opplysninger du har registrert.

Medlemmet kan til enhver tid oppgradere sitt medlemskap for å få økt tilgang og tilleggstjenester i samsvar med Puls Tromsøbadet´ til enhver tid gjeldende tilbud.

Oppgraderinger trer i kraft med umiddelbar virkning.

Medlemmet kan til enhver tid nedgradere sitt medlemskap for å redusere tilgang og tilleggstjenester. Nedgraderinger trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned.

Medlemmer som innehar et medlemskap som Puls Tromsøbadet ikke lenger tilbyr, vil ved endring av medlemskap, bli overført til Puls Tromsøbadet´ til enhver tid gjeldende medlemskapsstruktur.

8. Puls Tromsøbadet’ rettigheter

Puls Tromsøbadet skal til enhver tid opprettholde høy kvalitet, slik at du som medlem kan gjeste oss under de beste forhold. For å kunne utføre nødvendig vedlikehold forbeholder

Puls Tromsøbadet seg retten til å stenge anlegget når dette er nødvendig. Tilbudet vil så langt det lar seg gjøre, opprettholdes delvis i form av begrenset åpning dersom det er mulig.

Puls Tromsøbadet forbeholder seg retten til å sperre eller si opp medlemskap ved mislighold av medlemsvilkårene.

Puls Tromsøbadet har rett til å endre medlemsvilkårene. Dersom endringene er av en viss betydning for medlemmet, eller til medlemmets ugunst, skal Puls Tromsøbadet varsle medlemmene før endringene trer i kraft.

Puls Tromsøbadet forbeholder seg retten til å holde helt eller delvis stengt 4-6 dager i året grunnet gjennomføring av større stevner og konkurranser i svømmeanlegget.

9. Sikkerhet

All ferdsel og aktivitet på anlegget skjer på eget ansvar.

Puls Tromsøbadet fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer og gjenstander som følge av opphold i anlegget. Herunder gjelder tap og skader på personlige gjenstander.

Alle besøkende har selv ansvar for å gjøre seg kjent med og følge våre til enhver tid gjeldende Trivselsregler.

10. Nulltoleranse for doping på Puls Tromsøbadet

Som medlem forplikter du å gjøre deg kjent med Puls Tromsøbadets retningslinjer for håndtering av- og holdning til doping: Puls Tromsøbadet har en nulltoleranse for bruk, oppbevaring og distribusjon av dopingpreparater. Dette gjelder både medlemmer, ansatte og andre som utfører arbeid for Puls Tromsøbadet. Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av dopingmidler på Puls Tromsøbadet kan bli politianmeldt.

11. Personvern

Våre retningslinjer for oppbevaring og behandling av informasjon om våre medlemmer er iht. GDPR forordningen. I vår personvernerklæring for kunder kan du lese mer om hva slags informasjon du legger igjen hos oss, hva det brukes til, og dine rettigheter knyttet til dette.

Vilkårene er revidert 06.02.2024