Vilkår for bassengleie

Leietakers plikter og rettigheter:

Dersom det ikke er avtalt leie av bassengtid inkl. badevakt tilstede, er leietaker selv ansvarlig for egen sikkerhet for gruppen.

Dersom leietaker leier bassengtid uten badevakt fra Tromsøbadet, skal det ved avtaleinngåelse utnevnes en sikkerhetsansvarlig.


Avtalen forutsetter framleggelse av gyldige sikkerhets-kvalifikasjoner som godkjent kurs i livredning og gyldig livredningstest av den sikkerhetsansvarlige.

Sikkerhetsansvarlig har også ansvaret for å påse at instruktører, trenere og tilsynsvakter har oppdaterte og gyldig sikkerhets-kvalifikasjoner som godkjent kurs i livredning og førstehjelp, samt gyldig livredningstest.

Sikkerhetsansvarlig plikter å sette seg inn i, og videreformidle til egen gruppe, om badets alarmplan og evakueringsplan. Videre plikter sikkerhetsansvarlig å sette seg inn i de til enhver tid gjeldene baderegler ved Tromsøbadet og påse at disse følges av gruppen.

Ved manglende kompetanse er det mulig å kjøpe kurs av Tromsøbadet. Det er også mulig å leie badevert(er) av Tromsøbadet. Dette må avtales på forhånd.

Tildelte tider og bassengareal

Dersom ikke annet er avtalt skal utleier kun oppholde seg i det aktuelle tildelte bassengarealet. Før og etter endt leietid er det ikke tillatt å oppholde seg på badet eller benytte andre fasiliteter på anlegget. Leietiden gjelder eksklusive tid i garderoben.

Sikkerhetsansvarlig, eller den vedkommende bemynder, må være på plass i god tid før leietiden starter, for å klargjøre nødvendig utstyr og få nødvendig informasjon fra badevert på Tromsøbadet.

Alt av utstyr som benyttes i bassenget må være på land senest ved leietidens utløp.

Adgang

Alle medlemmer/deltaker skal ha egne adgangsbånd som medbringes når en er i anlegget. Du plikter å registrere deg ved ankomst. Armbåndet er identifikator for å gi deg adgang og nøkkel til å låse og åpne skap i garderobe. Armbånd utleveres ved avtale etter avtaleinngåelse. Mistet eller skadet medlemsarmbånd må umiddelbart meldes til Tromsøbadet, vi vil utstede et nytt armbånd.

Gebyr for glemt adgangsbånd er kr 50,-.
Erstatning av mistet adgangsbånd er kr 149,-.

Adgangsbåndene er personlig skal ikke overlates/lånes til andre. Evt. misbruk kan føre til utestenging for hele gruppen uten ytterligere varsel, og innbetalt og videre avtalt leie vil ikke bli refundert. Antall armbånd som følger med er begrenset i forhold til leietid og bassengflate. Se prisoversikt for mer informasjon her.

Utstyr

Leietaker skal påse at basseng, området rundt bassenget og garderober forlates i ryddig stand. Eget utstyr skal alltid ryddes tilbake til tilmålt sted. Dersom utleier benytter utstyr tilhørende Tromsøbadet skal det brukes med forsiktighet og leveres tilbake i samme stand som ved leietidens start. Ved overtredelser kan Tromsøbadet fakturere for medgått tid til rydding eller manglende utstyr. Skader og feil som oppstår på bygg, anlegg og utstyr, som følge av uforsiktig bruk, kan medføre erstatningsansvar.

Reklamasjon

Leietaker plikter å underrette utleier snarest mulig, dersom det oppdages en mangel eller feil. En evt. klage må være framsatt skriftlig og snarest mulig dersom det er snakk om refusjonskrav

Utleiers plikter og rettigheter:

Utleier skal sørge for at vannkvaliteten til enhver tid er iht krav jfm. bassengforskriftene.
Og skal sørge for at garderobefasiliteter og anlegget generelt er i ren og ryddig stand.

Utleier plikter å gjøre badets alarmplan og evakueringsplan tilgjengelig

Utleier kan kansellere bassengtid ved utforutsette hendelser som feil på vannverdier, anlegg eller forhold som skyldes feil eller mangler fra 3. person. Forhold som TB ikke selv rår over, og som medfører kansellering, vil ikke utløse økonomisk erstatning. TB skal tilstrebe å erstatte mistet bassengtid med ny tid i inneværende periode.

Betaling

Leien faktureres forskuddsvis pr mnd. Fakturagebyr kr 75,- tilkommer pr utsendte faktura. Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Avbestilling, endring av leietider

Leie av bassengtid ansees som bindende og kan ikke avbestilles. Ubenyttede timer, vil ikke bli erstattet eller kreditert. Endringer av bassengtid må være framsatt skriftlig og må godkjennes skriftlig av utleier.