Vilkår for bassengleie

Leietakers plikter og rettigheter:

Leietaker er selv ansvarlig for å ivareta sikkerheten for gruppen som leien omhandler.
Ved avtaleinngåelse skal det utnevnes en sikkerhetsansvarlig.

Sikkerhetsansvarlig har ansvar for å påse at instruktører, trenere og tilsynsvakter har oppdaterte og gyldig sikkerhets-kvalifikasjoner som godkjent kurs i livredning og førstehjelp, samt gyldig livredningstest.

Avtalen forutsetter at den sikkerhetsansvarlige fremlegger gyldige sikkerhets-kvalifikasjoner som godkjent kurs i livredning og gyldig livredningstest.

Sikkerhetsansvarlig plikter å sette seg inn i, og videreformidle til egen gruppe, om badets alarmplan og evakueringsplan. Videre plikter sikkerhetsansvarlig å sette seg inn i de til enhver tid gjeldene baderegler ved Tromsøbadet og påse at disse følges av gruppen.

Ved manglende kompetanse er det mulig å kjøpe kurs av Tromsøbadet. Det er også mulig å leie badevert(er) av Tromsøbadet. Dette må avtales på forhånd.

Bestill livredningskurs

Tildelte tider og bassengareal

Dersom ikke annet er avtalt skal leietaker kun oppholde seg i det aktuelle tildelte bassengarealet. Før og etter endt leietid er det ikke tillatt å oppholde seg på badet eller benytte andre fasiliteter på anlegget. Leietiden gjelder eksklusive tid i garderoben.

Sikkerhetsansvarlig, eller den vedkommende bemynder, må være på plass i god tid før leietiden starter, for å klargjøre nødvendig utstyr og få nødvendig informasjon fra badevert på Tromsøbadet.

Alt av utstyr som benyttes i bassenget må være på land og tilvist fast plass senest ved leietidens utløp.

Adgang

Alle medlemmer/deltaker må ha adgangsbånd for å få tilgang til anlegget. Armbånd deles ut etter nærmere avtale med leietaker etter følgende modeller:

1) Faste deltakere hver gang: deltakere kjøper idrettsarmbånd som programmeres med tilgang i tidsrommet skissert i kontrakten. Adgangsbåndene er personlig skal ikke overlates/lånes til andre. Evt. misbruk kan føre til utestenging for hele gruppen uten ytterligere varsel, og innbetalt og videre avtalt leie vil ikke bli refundert. Antall armbånd som følger med er begrenset i forhold til leietid og bassengflate.

Adgangsbånd koster kr 65,-
Gebyr for glemt adgangsbånd er kr 50,-
Erstatning av mistet adgangsbånd er kr 65,-

2) Ulike deltaker hver gang: Tromsøbadet skanner opp drop-in armbånd som kan benyttes til reservert bassengtime.

Mistet eller skadet adgangsbånd må umiddelbart meldes til Tromsøbadet. Nytt adgangsarmbånd vil bli utstedt.

Utstyr

Leietaker skal påse at basseng, området rundt bassenget og garderober forlates i ryddig stand. Eget utstyr skal alltid ryddes tilbake til tilmålt sted. Dersom utleier benytter utstyr tilhørende Tromsøbadet skal det brukes med forsiktighet og leveres tilbake i samme stand som ved leietidens start. Ved overtredelser kan Tromsøbadet fakturere for medgått tid til rydding eller manglende utstyr. Skader og feil som oppstår på bygg, anlegg og utstyr, som følge av uforsiktig bruk, kan medføre erstatningsansvar.

Reklamasjon

Leietaker plikter å underrette utleier snarest mulig, dersom det oppdages en mangel eller feil. En evt. klage må være framsatt skriftlig og snarest mulig dersom det er snakk om refusjonskrav.

Utleiers plikter og rettigheter:

Utleier skal sørge for at vannkvaliteten til enhver tid er iht krav jfm. bassengforskriftene.
Og skal sørge for at garderobefasiliteter og anlegget generelt er i ren og ryddig stand.

Utleier plikter å gjøre badets alarmplan og evakueringsplan tilgjengelig

Utleier kan kansellere bassengtid ved utforutsette hendelser som feil på vannverdier, anlegg eller forhold som skyldes feil eller mangler fra 3. person. Forhold som TB ikke selv rår over, og som medfører kansellering, vil ikke utløse økonomisk erstatning. TB skal tilstrebe å erstatte mistet bassengtid med ny tid i inneværende periode.

Betaling

Leien faktureres etterskuddsvis pr mnd. Fakturagebyr kr 75,- tilkommer per utsendte faktura. Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Avbestilling, endring av leietider

Langtidsleie av bassengtid ansees som bindende og kan ikke avbestilles etter at leietiden er startet. Ubenyttede timer, vil ikke bli erstattet eller kreditert.

Eventuelle spørsmål om endringer av bassengtid midt i en kontraktsperiode må forespørres skriftlig og skal godkjennes av utleier.

Bassengleie i forbindelse med treningssamlinger og enkeltarrangementer kan avbestilles iht. frister:

Dersom avbestillingen mottas inntil 1 mnd. før leiedato kan bestillingen avlyses uten økonomiske heftelser.

Dersom avbestillingen mottas inntil 14 dager før leiedato faktureres 30% av avtalt leiesum.

Dersom avbestillingen mottas senere enn 5 dager før leiedato, faktureres 50% av avtalt leiesum.